<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=545524012318354&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

§1 Postanowienia ogólne

   1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników przez Wolves Den sp. z o.o. w związku ze spełnieniem świadczenia przez Wolves Den sp. z o.o. w postaci udostępnienia książki w postaci treści cyfrowej (e-book), a takżecw zakresie wszelkich form kontaktu z Wolves Den sp. z o.o. oraz marketingu usług.
   2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Wolves Den Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni przy al. Zwycięstwa 96/98 pokój D 4.11, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000551399, REGON: 361150843, NIP: 5862296107 w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).
   3. W razie ogólnych pytań dotyczących prywatności Użytkownika, a także pytań dotyczących niniejszej Polityki Prywatności lub wykorzystania danych osobowych Użytkownika przez Wolves Den sp. z o.o., a także plików cookie prosimy korzystać z centrum pomocy obsługiwanego przez naszego inspektora ochrony danych pod adresem: iod@wolvesgate.com.
   4. Na potrzeby niniejszej Polityki Prywatności, użyte poniżej określenia oznaczają:
    1) Wolves Den sp. z o.o. – administrator danych osobowych Użytkowników, Wolves Den Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Gdyni przy al. Zwycięstwa 96/98 pokój D 4.11, REGON: 361150843, NIP: 5862296107;
    2) Użytkownik – osoba fizyczna, której dane dotyczą;
    3) Chatbot – usługa społeczeństwa informacyjnego służąca do automatyzacji kontaktu z Użytkownikami aplikacji Messenger do profilu Wolves Den sp. z o.o. na portalu Facebook. Głównym celem Chatbota jest edukacja, budowanie świadomości o Wolves Den sp. z o.o. w angażujący sposób oraz informowanie Użytkowników o wydarzeniach, konkursach oraz przekazywanie innych, wybranych przez Wolves Den sp. z o.o. informacji.
   5. Wolves Den sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych:
    1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO);
    2) Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000);
    3) ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 9 czerwca 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 1219).
   6. Wolves Den sp. z o.o. zapewnia, iż dokłada wszelkich starań, by przetwarzanie przez niego danych osobowych odbywało się z największym poszanowaniem prywatności osób, których dane są przetwarzane oraz z najwyższą dbałością o bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych a w szczególności zapewnia, iż podjął wszelkie przewidziane prawem środki zmierzające do zabezpieczenia zbiorów danych osobowych.
   7. Wolves Den sp. z o.o. oświadcza, iż stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
   8. Wolves Den sp. z o.o. powołał inspektora ochrony danych, czyli osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych przetwarzanych przez Wolves Den sp. z o.o.. Inspektorem ochrony danych w Wolves Den sp. z o.o. jest Damian Klimas, z którym można się skontaktować pod adresem iod@wolvesgate.com, pod numerem telefonu +48 661 175 046 lub pocztą wysyłając list na adres siedziby Wolves Den sp. z o.o..

§2 Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych

   1. Wolves Den sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu:
    1) spełnienia świadczenia przez Wolves Den sp. z o.o. w postaci udostępnienia książki w wersji elektronicznej na podstawie udzielonej zgody przez Użytkownika;
    2) umożliwienia Użytkownikom kontaktowania się z Wolves Den sp. z o.o., w tym w szczególności zadawania pytań dotyczących usług lub towarów Administratora;
    3) bezpośredniego marketingu i promocji usług lub towarów Wolves Den sp. z o.o..
   2. Wolves Den sp. z o.o. może przetwarzać dane osobowe Użytkowników znajdujących się w ich profilach na portalu Facebook zgodnie z ustawieniami prywatności ustalonymi przez poszczególnych Użytkowników w przypadku korzystania z Chatbota. Ponadto przetwarzane będą wszelkie dane osobowe przekazane przez Użytkowników w związku z kontaktem z Wolves Den sp. z o.o., a w szczególności następujące dane osobowe:
    1) adresy elektroniczne;
    2) numery telefonów;
    3) dane lokalizacyjne;
    4) wizerunek;
    5) opinie Użytkowników na temat usług lub towarów Wolves Den sp. z o.o.;
    6) imię i nazwisko;
    7) FB Messenger ID;
    8) zdjęcie profilowe;
    9) strefa czasowa;
    10) płeć;
    11) historia konwersacji na FB Messengerze.
   3. Podanie dodatkowych danych osobowych przez Użytkownika może być wymagane w uzasadnionych okolicznościach, w szczególności w wypadku skierowania do Wolves Den sp. z o.o. uzasadnionego wniosku o przekazanie danych uprawnionym podmiotom, o czym Użytkownik każdorazowo zostanie poinformowany.
   4. Wolves Den sp. z o.o. przestrzega następujących zasad przetwarzania danych osobowych:
    1) wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych i aby móc to wykazać;
    2) utrwala zbierane dane osobowe wyłącznie na takich nośnikach informacji, które są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich;
    3) wykonuje nadzór nad bezpieczeństwem danych przez cały okres ich posiadania w sposób zapewniający w szczególności ochronę przed dostępem osób nieuprawnionych, uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą;
    4) przekazuje dane uprawnionym podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
    5) zachowuje poufność danych osobowych;
    6) zapewnia osobom, których dane dotyczą realizację ich praw wynikających z przepisów prawa.
   6. Podstawą prawną przetwarzania danych będą odpowiednio:
    1) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO zgoda osoby, której dane dotyczą – w przypadku spełnienia świadczenia przez Wolves Den sp. z o.o. w postaci udostępnienia książki w wersji elektronicznej oraz przetwarzania danych dla celów marketingowych;
    2) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO prawnie uzasadniony interes – w odniesieniu do przetwarzania danych dla celów kontaktu między osobą, której dane dotyczą (Użytkownikiem), a Wolves Den sp. z o.o..
   7. Odbiorcami danych osobowych są osoby upoważnione przez Wolves Den sp. z o.o. do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz podmioty, którym Wolves Den sp. z o.o. zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające) w zakresie i celu, w jakim przetwarzanie tych danych jest niezbędne dla świadczenia usług na rzecz Wolves Den sp. z o.o., a które to usługi są niezbędne dla prowadzenia przez niego działalności gospodarczej, tj. w szczególności podmioty świadczące Wolves Den sp. z o.o. usługi z zakresu IT, a także podmioty świadczące usługi hostingowe.
   8. Przetwarzane przez Wolves Den sp. z o.o. dane osobowe nie są udostępniane w formie, która pozwalałaby na jakąkolwiek identyfikację Użytkowników, chyba że Użytkownik wyraził na to zgodę lub jeżeli obowiązek udostępnienia zebranych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa.
   9. Użytkownik, którego dane są przetwarzane, ma prawo żądać od Wolves Den sp. z o.o. dostępu do danych, jak również ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Użytkownikowi, w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych, przysługuje także prawo do zgłoszenia skargi do organu nadzorczego.
   10. Dane Użytkowników przetwarzane są w przypadku przewarzania danych dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów- do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu; natomiast w przypadku przetwarzania danych dla spełnienia świadczenia przez Wolves Den sp. z o.o.- do momentu spełnienia świadczenia oraz przez okres konieczny dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, z zastrzeżeniem wyjątków, o których mowa w § 6.

§3 Marketing

Dane osobowe Użytkownika mogą być wykorzystywane przez Wolves Den sp. z o.o. do kierowania do niego treści marketingowej za pośrednictwem poczty e-mail szczególnie w przypadku, gdy Użytkownik wyraził na to zgodę, którą może wycofać w dowolnym momencie. Wolves Den sp. z o.o. może także powoływać się na prawnie uzasadniony interes administratora w celu marketingu bezpośredniego.

§4 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

   1. Zgodnie z art. 4 pkt. 11 RODO zgoda osoby, której dane dotyczą, to dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.
   2. Zgoda, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, jest konieczna do wykonania świadczenia przez Wolves Den sp. z o.o. w postaci udostępnienia książki w postaci treści cyfrowej (e-book).
   3. Wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, przez Użytkownika następuje w formie tzw. wyraźnego działania, tzn. poprzez zaznaczenie check-boxa.
   4. Użytkownik może cofnąć zgodę, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, informując o tym Wolves Den sp. z o.o. poprzez kliknięcie przycisku unsubscribe w jakimkolwiek mailu otrzymanym od Wolves Den sp. z o.o..
   5. Wycofanie zgody nie wiąże się z negatywnymi konsekwencjami dla Użytkownika, ale powoduje brak możliwości uzyskania książki w postaci treści cyfrowej (e-book) oraz korzystania z usług, między innymi z otrzymywania ofert lub reklam, dla których przepisy prawa wymagają udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
   6. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
   7. Wniosek o cofnięcie zgody zostanie rozpatrzony automatycznie. Po zrealizowaniu wniosku Wolves Den sp. z o.o. nie będzie przetwarzać danych osobowych Użytkownika w celu otrzymywania informacji marketingowych i handlowych. Do momentu realizacji wniosku może się jednak zdarzyć, że Użytkownik otrzyma informacje, z których zrezygnował cofając zgodę, z uwagi na czas potrzebny do realizacji wniosku.
   8. Jeżeli Wolves Den sp. z o.o. posiada dane Użytkowników na potrzeby realizacji innych celów, to może je nadal przetwarzać w tych celach na innej podstawie prawnej.

§5 Polityka cookies

   1. Wolves Den sp. z o.o. może wykorzystywać pliki cookies w celu optymalizacji oraz zwiększenia wydajności i jakości świadczonych usług.
   2. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików cookies w urządzeniu Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika.
   3. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
   4. Ograniczenie lub zablokowanie plików cookies przez przeglądarkę internetową stosowaną przez Użytkownika nie powoduje niemożności korzystania z usług Wolves Den sp. z o.o., jednakże może to powodować utrudnienia lub nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu, za które Wolves Den sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności.

§6 Retencja danych

Po upływie czasu, w którym istniał uzasadniony interes Wolves Den sp. z o.o., oraz po spełnieniu świadczenia przez Wolves Den sp. z o.o., dane osobowe Użytkowników nie będą przetwarzane. Po tym czasie dane osobowe, które będą:

   1) niezbędne do analizy, organizowania, ulepszania i personalizacji usług;
   2) niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Wolves Den sp. z o.o.;
   3) dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy;

zostaną zanonimizowane i przetwarzane dalej w sposób nieumożliwiający identyfikację osoby fizycznej.

§7 Kontakt z Wolves Den sp. z o.o.

   1. Wolves Den sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych osób w zakresie różnych form kontaktu z Wolves Den sp. z o.o., takich jak formularz kontaktowy czy Chatbot, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądania osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Wolves Den sp. z o.o. może się także kontaktować w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych. W tym przypadku przetwarzanie jest niezbędne do celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Wolves Den sp. z o.o.. Tym prawnie uzasadnionym interesem jest właśnie reklama (marketing) produktów i usług własnych.
   2. Dane wykorzystywane do kontaktu z Wolves Den sp. z o.o. to dane osobowe Użytkowników znajdujące się w profilach Użytkowników na portalu Facebook zgodnie z ustawieniami prywatności ustalonymi przez nich w przypadku korzystania z Chatbota, w szczególności są to dane osobowe wymienione w §2 ust. 2 niniejszej Polityki prywatności. Ponadto przetwarzane będą wszelkie dane osobowe przekazane przez osoby kontaktujące się z Wolves Den sp. z o.o. również w inny sposób, a zwłaszcza:
   • imię i nazwisko
   • numer telefonu
   • adres korespondencyjny
   • nazwy i dane firmy (ew. dla celu rozliczenia)
   3. Osobom, których dane dotyczą, przysługują prawa, o których mowa w §6 niniejszej Polityki Prywatności.
   4. Dane osobowe, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, są przetwarzane przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie.

§8 Prawa Użytkownika i innych osób, których dane dotyczą

   1. Wolves Den sp. z o.o. zapewnia, że przyjęte przez niego zasady przetwarzania danych osobowych zapewniają wszystkim Użytkownikom realizację ich uprawnień wynikających z przepisów prawa z zakresu ochrony danych osobowych, o których mowa w § 1 ust. 5.
   2. Użytkownikom i osobom, których dane dotyczą przysługuje:
    a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych,
    b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych,
    c. na podstawie art. 17 ust. RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
    d. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Wolves Den sp. z o.o. ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
    e. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO
    f. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych
    g. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO.
   3. Wyraźnie wyrażone oświadczenie woli o żądaniu zaniechania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia skierowane do Wolves Den sp. z o.o. uniemożliwiające realizację prawnie uzasadnionego interesu Wolves Den sp. z o.o. stanowi podstawę do usunięcia takich danych osobowych.
   4. W celu realizacji praw opisanych w ustępach poprzedzających Użytkownik może w dowolnym czasie skontaktować się z Wolves Den sp. z o.o. pod adresem: iod@wolvesgate.com.

§9 Zmiana Polityki Prywatności

Wolves Den sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej Polityki Prywatności na stronie wolvesgate.com/pl/polityka-prywatnosci